eFiskalizacija je evidentiranje prometa dobara i usluga na malo kao i primanje avansa za promet na malo koja se vrši posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja (EFU). 

Promet se evidentira tako što obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun sa QR kodom. Putem QR koda na računu kupci mogu da provere da li je njihov račun validan, odnosno da li je izdat u skladu sa zakonom.

Osim kase, elektronski fiskalni uređaj može da bude i mobilni telefon, tablet ili računar.

Dakle, fiskalni uređaj može biti hardver i/ili softver a sastoji se od elemenata čiju upotrebu mora da odobri Poreska uprava, a to su:

- procesor fiskalnih računa (PFR)

- elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR).

Pored procesora fiskalnih računa i elektronskog sistema za izdavanje fiskalnih računa, da bi proces fiskalizacije mogao da se primenjuje, potrebno je koristiti digitalne sertifikate i bezbednosne elemente.

Slika 1. Fiskalizacija putem digitalnih sertifikata

Slika 2. Fiskalizacija putem pametne kartice

Prijava i prelazak na eFiskalizaciju

Zakon o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 i 96/2021) propisuje obavezu prelaska na novi model fiskalizacije do 30.04.2022. godine.

Tranzicioni period će početi 01.11.2021. godine i od tog datuma svi preduzetnici i sva privredna društva koja obavljaju promet na malo (izuzev onih koji su uzuzeti Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021 i 117/2021)), moći će da započnu postupak prelaska na elektronsku fiskalizaciju.

Postupak fiskalizacije obuhvata sledeće korake:

  1. Obveznici fiskalizacije su dužni da od 01.10.2021. godine Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama. Prjava se vrši putem portala ePorezi.
  1. Putem portala ePorezi, autorizovane osobe obveznika fiskalizacije traže izradu bezbednosnih elemenata (BE) za određeni PIB i određeni poslovni prostor/poslovnu prostoriju koju su prijavili. Bezbednosni element može biti fizička odnosno pametna kartica ili fajl. Kartica se poručuje kada obveznik koristi lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR), a fajl kada je u pitanju virtuelni procesor fiskalnih računa (V-PFR). Bezbednosni element obveznik naručuje u trenutku kada zna koji će fiskalni uređaj koristiti.
  1. Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa, u nadležnoj filijali Poreske uprave (ukoliko je u pitanju pametna kartica)  ili putem poreskog sandučeta (ukoliko je u pitanju fajl).
  1. Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa, isti se ubacuje odnosno implementira u uređaj i process fiskalizacije je završen.

Slika 3. Postupak fiskalizacije

Vrste elektronskog fiskalnog uređaja

Obveznici fiskalizacije imaju dve mogućnosti kada je u pitanju izbor elektronskog fiskalnog uređaja:

Uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa i u slučajevima kada nema internet veze (privremeni ili trajni prekid);

Slika 4: Primer izdavanja računa putem Lokalnog procesora fiskalnih računa

 

Uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa samo u slučaju kada postoji stalna internet veza u realnom vremenu.

Slika 5. Primer izdavanja računa putem Virtuelnog procesora fiskalnih računa - Fiskalizacija internet prodavnice